rury

kształtki

złączki

tworzywa sztuczne

rury z tworzyw sztucznych preizolowane

rury kształtki z tworzyw sztucznych

prizolowane

tworzywa sztuczne

kształtki

złšczki

rury z PVC

kształtki z PCV

rury z tworzyw sztucznych

PVC

kształtki

złączki

PCV

rurociągi

plimery

www.plaston-p.com.pl

www.plaston-p.pl

rury

kształtki

złączki

tworzywa sztuczne

rury z tworzyw sztucznych preizolowane

rury kształtki z tworzyw sztucznych

prizolowane

tworzywa sztuczne

kształtki

złączki

rury z PVC

kształtki z PCV

rury z tworzyw sztucznych

GRP
Plaston-P Sp. z o.o.

Producent rur i kształtek z laminatów poliestrowo-szklanych do transportu cieczy, zawiesin oraz gazów

Firma PLASTON-P jest producentem rur i kształtek z żywic syntetycznych wzmocnionych włóknem szklanym (kompozytów – GRP - Glass Reinforced Plastics) od 1996r. Głównymi odbiorcami wyrobów są kopalnie węgla kamiennego oraz rud metali nieżelaznych. Na przestrzeni tego okresu wyprodukowano ponad 700 km rur o średnicach od 100-600 mm i ciśnieniach do 40 bar. Zatrudnienie w firmie wysoko wykwalifikowanych fachowców i współpraca z akredytowanymi laboratoriami badawczymi są gwarancją wysokiej jakości wyrobów i rozwoju technicznego. Wszystkie wyroby posiadają: Certyfikaty Bezpieczeństwa do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, wydane przez Jednostkę Certyfikacji Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Aprobatę Techniczna Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w kopalniach, obowiązujące w Czechach, Certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w kopalniach obowiązujące na Ukrainie.

                                                           

Cechy użytkowe i zalety rur laminatowych

Rury z laminatów poliestrowo-szklanych produkowane są na całym świecie z tendencją rozwojową i stosowane w tych gałęziach przemysłu, gdzie wymagana jest: wysoka odporność na korozję, agresywne media, przesyłane przy dużych ciśnieniach wewnętrznych w podwyższonej lub niskiej temperaturze oraz łatwość transportu i montażu – co ma szczególne znaczenie w górnictwie. Podstawowe zalety rur laminatowych przedstawia poniższa tabela:

CECHA EFEKT
Odporność na korozję i działanie
agresywnych mediów
• Długie i efektywne użytkowanie
• Brak konieczności stosowania powłok ochronnych
• Niskie koszty ruchu (duża trwałość)
Masa (20% masy stali, 25% ciągliwego żeliwa) • Łatwość i niskie koszty montażu
• Niskie koszty transportu
Niski współczynnik tarcia
(gładkość powierzchni ścianek)
• Małe straty ciśnienia na skutek niskich oporów
przepływu (obniżenie kosztów eksploatacji)
• Długa żywotność
Technologia wytwarzania metodą spiralnego
nawijania włókien - maszynowa
• Gwarancja wysokiej jakości wyrobów
oraz jej powtarzalność
Wytrzymałość (specjalnie zaprojektowany
pod względem jakości, ilości i rozkładu przestrzennego,
diagram wzmocnienia szklanego)
• Optymalizowanie właściwości mechanicznych,
zbliżonych do rur stalowych
• Poprzez zmianę grubości ścianki łatwa możliwość
regulowania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne
Udarność • Wysoka odporność na uderzenia
i niewrażliwość na niebezpieczne zjawisko kruchych pęknięć (występujące w rurach PVC)
Trudnopalność i antyelektrostatyczność • Spełniają wymagania bezpieczeństwa w zakresie
trudnopalności i antyelektrostatyczności
(odpowiednie Certyfikaty Bezpieczeństwa
do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów
górniczych o stopniu"a", "b", "c"
niebezpieczeństwa wybuchu metanu)
Niski współczynnik przewodnictwa cieplnego
(kilkaset razy mniejszy od stali)
• Utrzymywanie stałej temperatury
transportowanego medium.
W rurociągu preizolowanym utrzymanie
różnicy temp.< 0,8oC na odcinku pionowym 1 km

                                                           KATALOG PRODUKTÓW:

POLAND
POLAND

RUSSIA
RUSSIADYPLOM DYPLOM DYPLOM
statystyka